Sherman V tank with turret FL-10 1/72 UM 452 Sherman V tank with turret FL-10 1/72 UM 452
Sherman V tank with turret FL-10 1/72 UM 452